Kapt. Snijders op Bonaire ~ Neerlandia. Jaargang 15 (1911)

November 22, 2017

dbnl_logo_s
De Afdeeling Bonaire heeft ook haar Hollandsch avondje gehad. De openbare school, welwillend voor dit doel afgestaan, was in een feestzaal omgetooverd. De opkomst was zeer groot. De heer Gezaghebber en echtgenoote woonden de vergadering bij en werden met het ‘Wilhelmus’ begroet bij hun komst. De ondervoorzitter opende de vergadering en heette den Gezaghebber en alle aanwezigen hartelijk welkom.

Eenige jeugdige muziekliefhebbers speelden toen een paar nummers, waarna mejuffr. A. van den Berge met haar prachtgeluid een heerlijk lied zong, met pianobegeleiding van mevr. H.J.C. Bodenstaf – Hellmund. De heer Hellmund gaf hierna een stukje op de pianola.

De heer Snijders verkreeg hierna het woord.
Spreker herdacht de aangename dagen reeds vroeger onder zijne goede vrienden op Bonaire doorgebracht, bracht hulde aan den heer Krijt voor diens krachtig werken in den geest van het A.N.V. en sprak den wensch uit, dat de voorzitter en het nieuwe bestuur der Afdeeling Bonaire met denzelfden geest bezield zouden blijven.
Daarna bracht de heer Snijders het lichtbeeldentoestel in werking en gaf ons eenige Kijkjes in Nederland, alsmede een volledig overzicht van de Juliana-feesten te Amsterdam.

Na de pauze zong weder mejuffr. Van den Berge, begeleid eerst door mevr. Hellmund, later door mevr. Van Romondt, die ten slotte ook zelf een lied ten beste gaf.
Den volgenden avond werd een voorstelling voor de schoolkinderen gegeven.
Acht dagen later werd door den heer Snijders opnieuw een muziekavondje gegeven ten afscheid aan Bonaire.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *