Verslag van de Openbare Bibliotheek op Bonaire, over het jaar 1905

November 23, 2017

_nee003190601_01_tpg

In voldoening aan artikel 12 van het Reglement voor de openbare bibliotheek op Bonaire heeft de vertegenwoordiger van het Algemeen Nederlandsch Verbond het volgende mede te deelen.

Hoewel reeds bij Gouvernements-beschikking van den 27en Februari 1905 goedkeuring op bovengenoemd reglement was verkregen, kon de bibliotheek eerst in Mei daaraanvolgend voor het publiek worden opengesteld. Dit vond zijn oorzaak in gebrek aan ruimte in de openbare lagere school. Eerst toch moest een spreekkamertje worden bijgebouwd, waarin dan tevens de door het Gouvernement geschonken boekenkast plaats kon vinden.

Door de Boeken-Commissie uit Nederland werden geheel kosteloos 76 boekwerken toegezonden, waaronder lectuur voor jong en oud, voor ontwikkelden en minder ontwikkelden. Eén werk werd met goedvinden van den secretaris van Groep ‘Ned. Antillen’ daaruit verwijderd, zijnde inhoud minder geschikt voor een bibliotheek voor het algemeen.

Bij vertrek met verlof van den heer Gezaghebber A.E.J. v.d. Brandhof werd de bibliotheek begiftigd met 73 boeken, een rijke aanwinst, en waarvoor dan ook namens de groep dank werd betuigd. Hierbij kwamen later nog in dank een 4-tal werken door E. Marlitt van den Eerw. Heer P. Euwens, Pastoor op Rincon, zoodat de bibliotheek thans beschikt over 152 boekwerken.

Het aantal ter lezing afgegeven boeken bedroeg gedurende de maanden Mei – December 170, meest alle lichte romannetjes en novellen, bij hooge uitzondering enkele werken van andere strekking. Gedichten vonden geen aftrek, geschiedenis evenmin. Deze bijzonderheid vindt zijn oorzaak hierin, dat het drukste gebruik van de bibliotheek wordt gemaakt door dames. Bij de komst van den Heer Snijders Jr., den secretaris der groep ‘Ned. Antillen’, werd Z.EGestr. daarop gewezen en verzocht om nog wat lichte lectuur en daaraan toe te voegen eenige boekjes met eenvoudige tooneelstukjes voor kinderen, teneinde hierdoor bij het jong geslacht bekendheid met en liefde voor de Nederlandsche taal aan te kweeken en het vooral eigen te maken met het vrij en los uitdrukken zijner gedachten in die taal.

Hierdoor wordt gehoopt een kleine stoot in goede richting te kunnen geven en vertrouwd, dat het jaar 1906 heel wat lezers en lezeressen zal aanbrengen.

De bibliothecaris
J. Krijt
Bonaire, 11 Januari 1906.

Bron: Neerlandia. Jaargang 10 http://www.dbnl.org/.php

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *