Over behoorlijk bestuur IV

May 17, 2020

Zonsondergang

Het is goed om te zien dat het begrip Good governance de ronde doet op Ikki’s eiland. In een verklaring van gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe, dd.15 mei jl, bijvoorbeeld wordt de Eilandsraad erop gewezen dat er inderdaad redenen zijn om je druk te maken over behoorlijk bestuur.
Zoals de heer Tjin Asjoe opmerkt:
“In het eerdergenoemde onderzoeksrapport (crmLiNK) is aangegeven dat de situatie bij Bonaire Holding Maatschappij vanuit governance perspectief onwenselijk is. De toegevoegde waarde van de BHM-constructie wordt niet door iedereen onderkend en uitoefening van stemrecht leidt tot stagnatie. Ook wordt er geconstateerd dat dienstverlening aan de dochtermaatschappijen niet goed uit de verf komt, waarbij er een onlogische financiële relatie met de dochters is, en geen verband te leggen is tussen de gedane betaling en geleverde diensten. Gezien deze conclusies, is in het rapport aanbevolen om deze constructie op te heffen.”

En dus is de tijd rijp om je te houden aan het Bestuursakkoord dat gesloten is in november 2018 tussen het Bestuurscollege, de Eilandsraad en staatssecretaris Knops (BZK). Dat Bestuursakkoord was het gevolg van de vragen die Den Haag had bij de wandel en vooral handel op het eiland. In plaats van in te grijpen, zoals Den Haag had gedaan op St. Eustatius in datzelfde jaar, koos men voor Ingrijpen 3.0: met zachte hand het eiland dwingen beter naar Haagse wensen te luisteren.

De in 2019 aangetreden coalitie op het eiland heeft Behoorlijk bestuur hoog in het vaandel.
Zoals de heer Tjin Asjoe in de genoemde verklaring vaststelt:
“Wij nemen onze taak serieus om uitvoering te geven aan de aanbevelingen uit het rapport van crmLiNK dat in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het OLB is opgesteld. Dit alles komt tevens voort uit het Bestuursakkoord die is goedgekeurd door het Bestuurscollege, de Eilandsraad en Staatssecretaris Knops. Professionalisering, samenwerking en een zuivere rolverdeling staan bij deze uitwerking centraal. Dit alles met het doel om op een betere manier om te gaan met de publieke belangen van deelnemingen, zodat inwoners en bedrijven op Bonaire optimaal gebruik kunnen blijven maken van deze belangrijke voorzieningen.”

Dat men, ondanks de aanwezigheid van een programmamanager en een kwartiermaker, inzag dat nog iemand zich mocht buigen over het implementeren van dat Behoorlijk Bestuur, laat zien dat die manier van besturen lastiger is dan verwacht.
Daar verscheen Ben Oleana op het podium. Oleana werd aangesteld als tijdelijk bestuurder van de Holding waaronder al die overheidsnv’s vallen.
De opdracht die Oleana kreeg was helder: ‘signaleer de knelpunten binnen BHM’.
En Oleana signaleerde knelpunten.

Pogingen om die knelpunten met de opdrachtgever te bespreken, liepen op niets uit volgens Oleana. Na een aantal pogingen in die richting besloot Oleana in Den Haag aandacht te vragen voor zijn bevindingen.
Niet iedereen kon en kan waardering opbrengen voor deze handelswijze.
(Zie links onderaan dit stukje)

In de verklaring van Tjin Asjoe wordt de ergernis over de handelswijze van Oleana als volgt samengevat:
“De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) heeft op vrijdag 8 mei 2020 hierover gesproken met de Raad van Commissarissen en tijdelijk bestuurder van BHM. Tevens is er gesproken over de inzet en communicatie van de tijdelijk bestuurder richting de aandeelhouder. De Raad van Commissarissen heeft uitgesproken, zowel in haar eigen vergadering van woensdag 6 mei 2020 en in de algemene vergadering van 8 mei 2020, dat zij het betreurt dat de tijdelijk bestuurder bij herhaling de media heeft opgezocht voor wat hij als zijn “persoonlijke strijd” ziet.”

Merkwaardig is de opmerking dat de handelswijze van Oleana wordt omschreven als een “persoonlijke strijd”. Al zou Oleana deze term zelf hebben laten vallen, dan nog onthult de herhaling ervan in deze verklaring de grondtoon van de stemming waarmee gediscussieerd wordt.
Dan is de opmerking of een freudiaanse verspreking en onthult onbedoeld wat belangrijk is in de geest van de spreker, wat hij graag zou willen of met welk vooroordeel hij de wereld bekijkt.
Of die opmerking is een klassiek voorbeeld van hoe sommige machthebbers omgaan met bijvoorbeeld klokkenluiders. Ga niet in op de bevindingen, maar zet de beiaardier in de hoek.
Mocht dat laatste het geval zijn, is het tijd om kleur te bekennen voor het eiland.
Is er sprake van die freudiaanse slip of the tongue, kan therapie je weer op het rechte pad helpen.

Zie ook:
http://ikkiseiland.com/2020/04/24/over-behoorlijk-bestuur/
http://ikkiseiland.com/2020/04/25/over-behoorlijk-bestuur-ii/
http://ikkiseiland.com/2020/05/13/over-behoorlijk-bestuur-iii/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *