Categorie: Achtergrondinformatie

C.J. Krijt ~ Ons Bestuur, Rechts-, Postwezen, enz. (Bonaire-nummer van Neerlandia ~ Jrg.11 – 1907)

February 13, 2017
Gezicht op de plantage Slagbaai. (Foto van den heer Krijt.)

Bonaire wordt bestuurd door een Gezaghebber, door den Koning (Koningin) benoemd. De Gezaghebber heeft zich te houden aan zijne instructie en ontvangt de bevelen van den Gouverneur van Curaçao. Hij zorgt voor rust, orde en veiligheid, maakt plaatselijke keuren, die door den Gouverneur bekrachtigd worden, na den Raad van Bestuur daarover gehoord te hebben. In het dagelijksche bestuur wordt de… Lees verder »

Lammert de Jong ~ Aren’t we all Nederlanders?

January 30, 2017
Kingdom

Yes, within the Kingdom of the Netherlands we are all Nederlanders, having the Netherlands nationality. Since 10.10.10 three types of Nederlanders can be delineated: the European Nederlander, the Caribbean Nederlander of the BES islands, and the Caribbean Nederlander of the CAS countries. These different catagories of Nederlander refer to location and concomitant jurisdiction. The European and BES Nederlanders fall under… Lees verder »

Inleiding bij het Bonaire-nummer van Neerlandia door Luit. J.A. Snijders Jr. (Jrg.11 – 1907)

January 25, 2017
Ruines -

Het is met groote vreugde, dat het Bestuur der-Groep Nederlandsche Antillen de verschijning begroet van dit Bonaire-nummer. In het moederland is het Curaçao-nummer allerwege met groote belangstelling ontvangen; 7500 exemplaren zijn over de geheele wereld verspreid geworden en geen Nederlander, die aanspraak maakt op den naam van ontwikkeld man, kan thans nog onbekendheid voorwenden omtrent het eiland Curaçao en de… Lees verder »

Pastoor P.A. Euwens ~ Historisch overzicht van het eiland Bonaire (1907)

January 11, 2017
onima

 Eigenlijk kan men zeggen, dat Bonaire geen afzonderlijke geschiedenis heeft. Als onderdeel der Nederlandsch West-Indische eilanden heeft het dezelfde geschiedenis, wat de hoofdlijnen aangaat, als Curaçao. Slechts weinige malen komt het voor, dat er een licht valt op dit onaanzienlijk eiland. Op deze lichtpunten wil ik meer bijzonder de aandacht vestigen. Bonaire (of gelijk het tijdens de Spaansche overheersching genoemd… Lees verder »

Halfjaarrapportage College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba Juli 2016 – December 2016

December 24, 2016
logo-cft

Artikel 4, lid 2 van de Wet Financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet FinBES) bepaalt dat het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) eens per halfjaar schriftelijk verantwoording uitbrengt over zijn werkzaamheden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), in afschrift aan de bestuurscolleges en de eilandsraden. De voorliggende rapportage gaat in… Lees verder »

C.J. Krijt ~ Het openbaar lager onderwijs op Bonaire (Neerlandia, Jaargang 11, 1907)

November 8, 2016
De R. C Bijzondere School. (Foto van den heer Krijt)

Het juiste jaar op te geven, waarin de landsschool door het Gouvernement werd geopend, is mij niet mogelijk. Hoewel er in het verslag over het beheer van den Staat der kolonie uit 1856 reeds gesproken wordt van eene landsschool, bezocht door 38 kinderen, meest van slaven, heb ik niet kunnen nagaan in welk jaar het Gouvernement zijn eersten onderwijzer heeft… Lees verder »