Jopie Abraham – De verkiezingen van 2 maart 2011

August 26, 2020

De verkiezingen voor de Eilandsraad op 2 maart 2001 worden gehouden volgens nieuwe Nederlandse regels. De mogelijkheid om te stemmen per volmacht is, ondanks het misbruik in vroegere jaren, weer ingevoerd. Daarnaast is de drempel om in aanmerking te komen voor restzetels verlaagd tot 75% van de kiesdeler. Hoewel de vrees bestond dat de oude gewoonte om op grote schaal misbruik te maken van volmachten weer terug zou komen, bestaan daar op dit moment geen concrete aanwijzingen voor. Het aantal stemmen per volmacht bedroeg 8,2% van het totaal aantal uitgebrachte stemmen. In Nederland ligt dat percentage rond de 8%. Een nadere analyse, zoals de verdeling van volmachten per stembureau, moet nog uitgevoerd worden.

Het effect van een andere drempel bij de toewijzing van restzetels is significant. De uitkomst van de verkiezingen zijn in onderstaand staatje weergegeven.

UPB – In 2010 – Stemmen 3673 – In 2011 Stemmen 3037 Percentage 40% – Zetels 4
PDB – In 2010 – Stemmen 2720 – In 2011 Stemmen 2512 Percentage 33% – Zetels 3
MBL – In 2011 – Stemmen 821 – Percentage 11% – Zetel 1
PHU – In 2011 – Stemmen 651 – Percentage 9% – Zetel 1
Soliana – In 2011 – Stemmen 521 -Percentage 7% – Zetel –

Totaal – Jaar 2011 – Stemmen 7542 – Percentage 100% – Zetels 9

De 3 kleinere partijen hebben geen van alle de kiesdeler gehaald (838 stemmen) en zouden volgens het oude kiesstelsel geen zetel hebben gekregen in de Eilandsraad. De UPB zou dan met 40% van de stemmen toch de absolute meerderheid in de Eilandsraad hebben gekregen. Op basis van het nieuwe kiesstelsel zijn de restzetels (4) verdeeld over vier partijen, waardoor coalitievorming noodzakelijk is. Al snel bleek na de verkiezingen de weerstand tegen het corrupte imago van de UPB een gemeenschappelijk gevoel bij de andere partijen en vormt de basis voor verdere coalitiebesprekingen.

Deze verkiezingen lijken het einde te betekenen van meer dan 10 jaar machtspolitiek van de UPB. De partij is van een ruime absolute meerderheid in stemmenaantal teruggezakt tot 40%. Nog opvallender is dat de lijsttrekker van de UPB, Booi van grootste stemmentrekker op Bonaire is teruggevallen naar 555 stemmen. Naast de beschuldigingen over corruptie wordt blijkbaar de keuze voor integratie binnen Nederland door steeds minder mensen als wenselijk beschouwd.
Stemmen Booi: 2006 1424 – 2010 1148 -2011 555

De uitslag van de verkiezingen van 2 maart 2011 zetten de trend die al bij de Statenverkiezingen in 2010 zichtbaar werd in versterkte mate door. Vertaald naar het staatkundige proces betekent dit dat de door Nederland gemaakte keuze voor integratie binnen het Nederlandse staatsverband een steeds geringer draagvlak heeft. Waren de kiezers in 2010 nog ongeveer gelijkelijk verdeeld over de voor- en tegenstanders, in 2011 stemt nog maar 40% op de UPB als representant van integratie binnen Nederland. Op de gevolgen hiervan komen we later terug.

Rest in dit verband nog één kanttekening. Het gevolg van de invoering van de Nederlandse kieswet is het herinvoeren van het systeem van stemmen van volmacht, ondanks het feit dat hierover, wegens het misbruik hiervan in het verleden, negatief is geadviseerd door de eilanden. Ook hier wisten het Nederlandse kabinet en de Tweede Kamer het beter en achten zij het Nederlandse kiesstelsel superieur aan dat van de Antillen. Onbegrijpelijk is het dan dat met het opleggen van het Nederlandse kiesstelsel een uitzondering wordt gemaakt voor het zetelaantal. Volgens Nederlandse gemeentewet heeft Bonaire op grond van het inwoneraantal recht op tenminste 15, maar vermoedelijk zelfs op 17 zetels (meer dan 15.000 inwoners). De Tweede Kamer was echter van mening dat 9 zetels wel voldoende was. Een onbegrijpelijke en niet begrepen beslissing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *