Wilma Nijland – Oud-gezaghebber Hart doet ook een duit in het zakje

June 7, 2022

Plantage Bolivia 1

Plantage Bolivia blijft de gemoederen bezig houden. Breemhaar heeft informatieve bijeenkomsten aangekondigd voor pers en genodigden waar hij gaat uitleggen wat hij
van plan is met Bolivia. Geen vreemde onuitgenodigde pottenkijkers. Kennelijk is hij bang voor vervelende vragen.

Ook oud-gezaghebber Richard Hart bemoeit zich nu met de zaak door een publicatie op de websites ‘Dossier Koninkrijksrelaties’ en ‘Bonaire.nu’.* Niet verwonderlijk want hij is nog steeds voor 10% eigenaar van Bolivia en heeft er dus financieel belang bij dat de plannen doorgaan. Goed voor z’n bankrekening. Wat trekt Hart allemaal uit de kast?

We beginnen met de laatste zinnen van de oud-gezaghebber. ‘Oordeel niet voordat u de feiten kent en laat u niet misleiden door mensen die pretenderen de plannen te kennen terwijl dat niet zo is.’ Daar zijn wij het roerend mee eens. Laat u niet misleiden, wij kennen de plannen namelijk wel. Breemhaar heeft maar één doel: veel, heel veel geld verdienen aan het bouwen van een nieuwe woonkern op Bonaire door de vernietiging van onvervangbare natuur, terwijl het voor de woningbehoefte op het eiland helemaal niet nodig is zoals blijkt uit het vigerend en concept Ruimtelijk Ontwikkelplan 2022.

Laten we nu de overige beweringen van Hart bespreken. Zo uit hij de beschuldiging dat er is beweerd dat het bestuurscollege zich heeft laten omkopen. We nodigen de heer Hart uit aan te wijzen waar die bewering is gedaan. Deze bewering behoort tot de categorie ‘ongefundeerde verdachtmaking’.

Vervolgens beweert Hart dat slechts 10% van de plantage wordt ontwikkeld. Uit het kaartje opgenomen in het Woningmarktonderzoek (dat Breemhaar heeft laten doen door het Bureau Stedelijke Planning en dat in september 2021 klaar was maar geheim is gehouden tot na de ondertekening van de intentieovereenkomst), blijkt zonneklaar dat dit niet waar is en berust op een rekenkundig slimmigheidje. Het eerste deel van dat slimmigheidje is dat ze de onbruikbare en onontwikkelbare kustvlakte, het laagterras, meetellen in de totale oppervlakte. Dat onbruikbare gebied heeft een oppervlakte van zo’n 900 hectare en moet voor een reële berekening er buiten worden gehouden. Het tweede deel van het slimmigheidje is dat de samenstellers buiten beschouwing laten dat het bouwen van 1900 huizen, 6 agrarische terreinen en 5 (!) eco-resorts veel meer ruimtelijke verstoring veroorzaakt dan uitsluitend de oppervlaktes van de te bouwen huizen, eco-resorts en te ontwikkelen tuinbouwgebieden. Denk alleen maar aan alle wegen die moeten worden aangelegd. Deze bewering behoort tot de categorie ‘bedrieglijk slimmigheidje’.

Tot de categorie ‘Wie gelooft het?’ behoren de volgende beweringen. Hart schrijft dat van elke kavel 60% groen moet blijven (40% dus niet!). Helaas garandeert dit helemaal niets. Groen met wat? Gras? Palmen? Primula’s? Of krijgen de bewoners de opdracht hun tuinen uitsluitend met lokale planten te beplanten? En wie gaat daar dan op toezien? Zou Hart het zelf geloven?

En dan deze stelling: ‘De 90% van Bolivia waar geen ontwikkeling plaats vindt zal de natuur worden hersteld en onder professioneel toezicht worden gebracht.’ Al eerder hebben we gevraagd om een dergelijke bewering concreet te maken. Hoe gaat dat er uit zien? Waar gaat dat professionele toezicht uit bestaan, wie betaalt het en wie garandeert dat die toezichthouders hun werk naar behoren kunnen doen? En wie gaat al die nieuw te planten bomen beschermen tegen de vraat van geiten en ezels en de plantjes 2 keer per dag water geven het eerste jaar? Gelooft u het? Wij wagen het eraan te twijfelen.

Vervolgens schrijft Hart: ‘Slechts 10% wordt gereserveerd voor woningen, landbouw en ecotoerisme. Dit wordt gesitueerd in dat deel van Bolivia waar de natuur verwoest is door het gegraas van geiten en ezels en het niet onderhouden van rooien.’ Hij vergeet er bij te vertellen dat hij en zijn familie daarvoor verantwoordelijk zijn (geweest), maar ook los daarvan, de bewering is onjuist. Wanneer je de kaart van het Bureau Stedelijke Planning 2021 legt op de kaart van Carmabi uit 1998 (getekend door de onderzoekers Debrot, De Freitas en Rojer), zie je direct dat de bewering onjuist is. De voorgestelde ontwikkeling gaat aan alle kanten over de grenzen heen van de volgens Carmabi te beschermen gebieden. Dat gebied is overigens niet ‘verwoest’, het bestaat voornamelijk uit laagblijvende struiken als gevolg van overmatige begrazing door geiten. De bewering van Hart behoort derhalve tot de categorie ‘onjuistheden’.

Daarna volgt er een bangmaker: ‘Doorgaan zoals nu betekent dat ook de laatste resten oorspronkelijke natuur over een aantal jaren is (sic!) verdwenen.’ Dit is doorzichtige bangmakerij die neerkomt op ‘bouwen om de natuur te beschermen’.
Doorzichtige onzin. Om de natuur van Bolivia te beschermen is het alleen maar nodig om de geiten te verwijderen. Dat weet iedereen en heeft bijvoorbeeld op Curaçao in het Christoffelpark overtuigende resultaten opgeleverd. Ook in Washington-Slagbaai beginnen de resultaten zich af te tekenen. Deze bewering van Hart behoort dus tot de categorie ‘doorzichtige bangmakerij’.

In dezelfde alinea beweert Hart ook dat de plantagegebouwen in verval verkeren, maar opnieuw vergeet hij te vertellen dat hij daar zelf voor verantwoordelijk is (geweest). Daarna heeft hij het over illegaal dumpen van afval waar ‘degenen die zeggen het beste voor te hebben met Bolivia niet tegen protesteren’. Om te beginnen: Hart weet helemaal niet waar die ‘degenen’ wel en niet tegen of voor protesteren, maar vervolgens vergeet hij te melden dat er 6 (!) speciale opsporingsambtenaren voor milieuzaken zijn benoemd, die helemaal niet worden ingezet alszodanig en dat het de taak is van de Directie Toezicht en Handhaving daar op te handelen en niet van de burgers. En trouwens: Hart is nog steeds mede-eigenaar en dat rechtvaardigt de vraag: Wat doet u er zelf aan? Deze bewering is uit de categorie ‘de pot verwijt de ketel’.

En dan een voorbeeld uit de categorie ‘vergeetachtigheid’. In de eerste plannen van Breemhaar heeft heel duidelijk gestaan dat er sociale woningen zouden komen.
Daarvan is helemaal niets meer terug te vinden. Hart heeft het nu over ‘200 betaalbare huur- en koopwoningen voor lokale woningzoekenden’, maar hij vergeet er bij te vertellen wat we moeten verstaan onder betaalbaar. Wíj zijn niet vergeetachtig en herinneren ons dat in januari vorig jaar Breemhaar sprak over de ontwikkeling van Davos aan Zee. Wat duidelijk is is dat de beloftes van Breemhaar (en dus ook van Hart) niet vertrouwd kunnen worden.

Hart gelooft dat Breemhaar in staat is om Bolivia op een verantwoorde manier te ontwikkelen omdat ‘hij in Nederland vele bedrijven runt waaronder leegstaande bedrijvencomplexen die hij nieuw leven heeft ingeblazen.’ Bedrijven runnen en lege bedrijfshallen nieuw leven inblazen is toch echt iets heel anders dan het ontwikkelen van een nieuwe woonkern in een natuurgebied in de tropen. Daarmee behoort deze bewering tot de categorie ‘goedgelovig’.

De bewering dat behoud van de natuur in Bolivia kan worden beschermd door er 1.900 woningen en 5 eco-resorts te bouwen en 6 tuinbouwgebieden aan te leggen is écht klinkklare onzin. Al een jaar of 60 wordt er door onderzoekers die Bolivia goed kennen indringend voor gepleit de geiten te verwijderen. Veel meer dan dit hoeft er niet te gebeuren. Dan herstelt de natuur zichzelf doordat zaailingen niet meer worden opgevreten en kunnen uitgroeien tot volwaardige bomen en struiken. De teleurstelling voor Breemhaar en Hart is dan weliswaar dat er niets valt te verdienen aan Bolivia, maar helaas voor hen gaat het algemeen belang voor hun particuliere belang.

En dan tenslotte een oproep: Geachte heer Hart, draag niet bij aan het verspreiden van onwaarheden en wees niet licht gelovig. Dat heeft niets met de kleur van uw ogen te maken, maar met uw ervaring als bestuurder. Geloof niet zomaar wat u wordt voorgelegd als het om veel geld, heel veel geld gaat. Dat hoort u met uw bestuurlijke ervaring te weten. Naïviteit past niet in deze zaak.

Foundation Save Plantation Bolivia.

Zie brief Richard Hart: https://bonaire.nu/2022/06/03/ingezonden-brief-het-echte-verhaal-van-plantage-bolivia/

2 reacties op “Wilma Nijland – Oud-gezaghebber Hart doet ook een duit in het zakje

Leave a Reply to Marina Melis Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *