Zonder op de hoogte te zijn

May 25, 2021

Europarcs

De maat was gisteren blijkbaar vol voor de Gezaghebber en het Bestuurscollege. Al die mensen die maar vragen stellen en opmerkingen de wereld in slingeren over al die plannen voor resorts op het eiland zorgen maar voor onrust.
Daar zit niemand op te wachten.
En dus stuurde de Gezaghebber een persbericht de wereld in.

PERSBERICHT

Verklaring van de Gezaghebber namens het Bestuurscollege

Bonaire heeft niet alleen een ondernemende gemeenschap, maar oefent ook aantrekkingskracht uit op plannenmakers van buiten het eiland. Zeker als het gaat om bijvoorbeeld de ontwikkeling van een terrein of een groter bouwwerk zijn sommigen benieuwd wat het Bestuurscollege van een bepaald initiatief vindt. Het is echter niet aan het BC te reageren op nog in de denkfase verkerende plannen.

De gebruikelijke weg is dat een initiatiefnemer op enig moment zijn plan officieel aan het OLB voorlegt en indien vereist een vergunning aanvraagt om tot uitvoering te mogen overgaan. Pas dan is het gepast om als BC – overigens niet nadat eerst alle voorgeschreven adviezen zijn ingewonnen – een onderbouwd standpunt in te nemen en dat eventueel voor besluitvorming aan de Eilandsraad voor te leggen.

Het zou niet van zorgvuldig bestuur getuigen als het BC in reactie op niet officiële publicaties, zonder op de hoogte te zijn van alle feiten, een oordeel uitspreekt. Dat is de reden waarom het BC zich terughoudend opstelt ten aanzien van plannen die (nog) geen officiële status hebben. Daarbij speelt ook nog een praktische overweging mee: veel plannen komen niet verder dan de planfase.

Het BC is naast het ontwikkelen en uitvoeren van door de Eilandsraad vastgesteld beleid verantwoordelijk voor handhaving van wet- en regelgeving. Indien zich een ontwikkeling voordoet die in strijd is met de wet- en regelgeving zal langs de daartoe geëigende weg worden gehandeld. Intussen juicht het Bestuurscollege elk initiatief toe dat – uiteraard binnen de wet- en regelgeving – bijdraagt aan de gewenste ontwikkeling van Bonaire

Dat de Gezaghebber eerst even uitlegt hoe de wereld van plannen en vergunningen werkt, is aardig.
Wonderlijk wordt het als hij schrijft: ‘Het zou niet van zorgvuldig bestuur getuigen als het BC in reactie op niet officiële publicaties, zonder op de hoogte te zijn van alle feiten, een oordeel uitspreekt. Dat is de reden waarom het BC zich terughoudend opstelt ten aanzien van plannen die (nog) geen officiële status hebben.’

Wonderlijk, want wie brengen die plannen naar buiten? Wie maken websites, folders en reclamespotjes voor die nieuwe projecten?
Niet de argeloze lezer. Die wordt zomaar opgezadeld met weer een verhaal over een resort, weer een plan. En dan zou diezelfde lezer de schouders op moeten halen en denken: ‘veel plannen komen niet verder dan de planfase?’

Dat die ondernemers alvast een voorschot nemen op de toekomst, is des ondernemers. Maar om de bevolking de mond te snoeren met het argument dat er nog geen aanvraag voor een vergunning op het bureau ligt, is zo raar dat je niet eens uit hoeft te leggen hoe raar dat is.

Het zou van zorgvuldig bestuur getuigen als het BC vertelt hoe zij de toekomst van het eiland ziet. Dat het Bestuurscollege laat zien dat zij een visie heeft op wat zij de gewenste ontwikkeling vindt.

Dit persbericht laat zien dat de Gezaghebber en het Bestuurscollege vinden dat de bevolking maar een lastig onderdeel is van de samenleving.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *